Svarbiausios planuojamos naujovės viešuosiuose pirkimuose

Svarbiausios planuojamos naujovės viešuosiuose pirkimuose

Įstatymai

 • Viešieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis dviem įstatymais:
 • Perkantiesiems subjektams, kurie nėra perkančiosios organizacijos, netaikomi kai kurie Pirkimų įstatyme numatyti reikalavimai, pavyzdžiui,  nėra privaloma pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros jei jis įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Mažos vertės pirkimai

 • Klasikinio sektoriaus perkančiųjų organizacijų pirkimai bus vykdomi pagal VPT parengtas mažos vertės pirkimų taisykles (tvarkos aprašo projektas), o ne pačių perkančiųjų organizacijų pasirengtas taisykles;
 • Apie mažos vertės pirkimą klasikinio sektoriaus perkančiųjų organizacijų gali būti neskelbiama, kai sutarties vertė neviršija 10 000 Eur (be PVM) ir kt. VPĮ nustatytais atvejais;
 • Komunalinio sektoriaus perkantieji subjektai mažos vertės pirkimus vykdys pagal savo pačių patvirtintas taisykles.

Supaprastinti pirkimai (be mažos vertės pirkimų)

 • Pirkimai atliekami pagal įstatymą, nebe pagal perkančiųjų organizacijų/perkančiųjų subjektų supaprastintų pirkimų taisykles.

Interesų konfliktas

 • Viešųjų pirkimų tarnyba kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija tvirtins nešališkumo deklaraciją, kurią kartu su konfidencialumo pasižadėjimu turės pasirašyti pirkimo procedūrose dalyvaujantys asmenys (komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai ir t.t.)

 

Pasirengimas pirkimui

 • Neprivaloma iš anksto skelbti techninių specifikacijų projektų (bet galimybė išlieka);
 • Pirkimo suvestinėje privaloma paskelbti visus pirkimus, taip pat ir mažos vertės pirkimus
 • Galimos konsultacijos su rinka;
 • Galimybė naudoti pagalbinės viešųjų pirkimų veiklos paslaugomis;
 • Neprivaloma pirkti per CPO.

Pirkimo objekto skaidymas į dalis

 • Klasikinio sektoriaus perkančiųjų organizacijų vykdomuose tarptautinės vertės pirkimuose objektą privaloma skaidyti į dalis, dėl kurių bus sudaromos atskiros sutartys (išskyrus, jei perkančioji organizacija pasigrindžia neskaidymą).

Verčių skaičiavimas

 • Galimybė skaičiuoti numatomo pirkimo vertes atskirai pagal padalinius, kai atskiras padalinys savarankiškai atsako už pirkimą;
 • Galimybė dalį tarptautinės vertės pirkimų atlikti kaip mažos vertės pirkimus, neatliekant supaprastintų pirkimų.

Pirkimo būdai

 • Naujas pirkimo būdas – inovacijų partnerystė.

Viešojo pirkimo komisija

 • Tarptautinės vertės ir supaprastintus pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus) atlikti galės tik pirkimo komisija. Mažos vertės pirkimus atlikti galės tiek pirkimo komisija, tiek pirkimo organizatorius;
 • Pirkimo komisijoje gali dalyvauti stebėtojai.

Tiekėjų kvalifikacija

 • Kvalifikacijos vertinimui naudojamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBPD);
 • Išplėstas sąrašas reikalavimų, ribojančių tiekėjų dalyvavimą pirkime, pavyzdžiui: jei tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką PO sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų neteisėtą pranašumą;
 • Privaloma pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros jei jis įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą (netaikoma perkantiesiems subjektams, kurie nėra perkančiosios organizacijos).

Pasiūlymų vertinimas

 • Vertinant pasiūlymus galima tikslinti, papildyti, paaiškinti ar prašyti pateikti ne tik kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, įgaliojimus pasirašyti paraišką, pasiūlymą, bet ir kitus dokumentus, nesusijusius su pirkimo objektu, sutarties vykdymu ar pasiūlymo kaina;
 • Atsiranda Nepriimtino pasiūlymo ir Netinkamo pasiūlymo sąvokos;
 • Laimėtoju išrenkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymą pateikęs tiekėjas, pasiūlymus vertinant pagal kainos (kas šiuo metu atitinka mažiausios kainos) kriterijų arba sąnaudų, kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio (kas šiuo metu atitinka ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų) kriterijus;
 • Kainos kriterijus negalės būti taikomas visuose pirkimuose – kiekvienais kalendoriniais metais jis galės sudaryti ne daugiau kaip 60 procentų bendros perkančiosios organizacijos pirkimų vertės, o nuo 2020 m.  – ne daugiau kaip 30 procentų.

Konfidencialumas

 • Aiškiau nustatyta, kokia informacija nėra konfidenciali (pavyzdžiui, apie subtiekėjus, kvalifikaciją), nustatytos išimtys, kada gali būti konfidencialu;
 • Tiekėjui nepagrindus konfidencialumo, laikoma, kad informacija nekonfidenciali.

Sutartys

 • Galimas atsiskaitymas tiesiogiai subtiekėjams;
 • Perkant darbus, paslaugas ar prekes, kurias reikia montuoti, galima reikalauti, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, neperduodant tų užduočių subtiekėjams (subrangovams);
 • Įstatyme nustatomi atvejai, kada sutartys gali būti ilgesnės nei 3 metai;
 • Lankstesnės sutarčių keitimo galimybės, nebereikia VPT sutikimų sutarties keitimui.

Naujos išimtys, kada netaikomas įstatymas

 • Kai kurioms teisinėms paslaugoms, pavyzdžiui:
  • Notaro teikiamų dokumentų tvirtinimo ir liudijimo paslaugoms,
  • Patikėtinių, globėjų teikiamoms teisinėms paslaugoms ir t.t.
 • Tam tikroms civilinės gynybos, civilinės saugos ir ekstremalių situacijų prevencijos paslaugoms;
 • Viešojo keleivinio transporto geležinkeliais arba metro paslaugoms.

Vidaus sandoriai

 • Nauji ribojamai sudaryti vidaus sandorius:
  • jie galimi tik su kita perkančiąja organizacija (perkančiuoju subjektu) ir
  • tik jei nėra pažeidžiama Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatyta pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

Daugiau informacijos galite rasti Viešųjų pirkimų tarnybos svetainėje:  http://vpt.lrv.lt/lt/apie-naujaji-viesuju-pirkimu-istatyma

Leave a Reply

Your email address will not be published.